Máte zájem o velkoobchodní spolupráci? Kontaktujte nás

Reklamace

Záruční doba a životnost zboží

Záruční doba a životnost zboží není to samé. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba.
Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit okamžitě. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
Reklamované zboží musí být kompletní, čisté, suché a hygienicky nezávadné. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží z e-shopu mcompanies.cz, nejlépe dokladem o nákupu (paragonem nebo fakturou).
Veškeré reklamace spojené s objednávkou přes internetový obchod zasílejte poštou či kurýrem na adresu sídla společnosti Masarykova 1692/7a | 268 01 Hořovice. Přímo na kopii dokladu upřesněte důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu, nebo využijte náš reklamační list , kde vše potřebné vyplníte. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud se jedná o vadu, která byla způsobena nevhodným a nepřiměřeným užíváním výrobku (např. veškeré typy speciálních míčů, nárazy futsalových míču do žebřin a porouchané ventilky) jsme schopni pod dohodě zajistit opravu zboží u specialisty za poplatek.
 
Stáhněte si náš reklamační formulář
 
Adresa pro zasílání reklamací:

   ,,REKLAMACE,,
   HMN Factory s.r.o.
   Masarykova 1692/7a
   268 01 Hořovice
 
Bližší informace na:
reklamace@mcompanies.cz
TEL: +420 724 196 464
 

Reklamační řád

čara3

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a firmy HMN Factory s.r.o. V případě, že přes veškeré úsilí HMN Factory s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace, postupuje se dle následujících kroků.
 
Předcházení vzniku vady
Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh  výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
Nadměrné užívání výrobku nebo jeho používání k nevhodnému účelu mohou nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost výrobku.
Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou funkčnost. 
 
Všeobecné záruční podmínky
Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně, zveřejněním na www stránkách).
V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:
změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození
změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení
reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty
 
Uplatnění reklamace
Uplatnění reklamace lze v našem případě pouze poštou, či kurýrní službou. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.
 
Záruční doba
Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.
U zboží použitého může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobu uvést na dokladu o prodeji zboží.
Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součástí, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.
 
Vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění (obdržení) reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy. Kupující je povinen převzít zaslané zboží. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.
 
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
 
Odstranitelné vady
Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.
 
Neodstranitelné vady
Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
 
Řešení sporů
V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.
 
Stáhněte si náš reklamační formulář 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz