Máte zájem o velkoobchodní spolupráci? Kontaktujte nás

Obchodní podmínky

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma HMN Factory s.r.o., se sídlem Na Hutích 582/3, Praha 6, IČ: 27086283, zapsané v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 62884 vedená u Městského soudu v Praze a kupujícího, kterým je zákazník, spotřebitel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.
 

Ceny

Maloobchodní ceny
V e-shopu mcompanies.cz jsou vždy uvedeny nejnovější a správné ceny. Ceny máme uvedeny finální, tj. včetně DPH. Ceny jsou platné po dobu prodeje na e-shopu mcompanies.cz  Slevy platí v určitém časovém horizontu, či do vyprodání zásob. 

Velkoobchodní ceny
Ceny pro velkoobchod odpovídají podmínkám mezi HMN Factory s.r.o. a partnerem. Pokud tomu není jinak ceny pro jednotlivé partnery se řídí podle platného velkoobchodního ceníku. Pro prohlížení sortimentu v příslušném cenovém koeficientu, je nutné přihlášení do e-shopu, kde jsou velkoobchodní ceny uvedené včetně DPH.

Akční ceny
Akční ceny, či nabídky pro velkoobchod mimo velkoobchodní ceník jsou zcela v kompetenci velkoobchodního zástupce.
 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je firma HMN Factory s.r.o., se sídlem Na Hutích 582/3, Praha 6, IČ: 27086283, zapsané v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 62884 vedená u Městského soudu v Praze (zákazník, spotřebitel). HMN Factory s.r.o. je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem e-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V situaci, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel dle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit pouze na účet. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 
Právo vrátit nebo vyměnit zboží do 14 dnů od převzetí zboží máte jen při nákupu přes internetový obchod. Neplatí pro osobní odběr na naší prodejně, na prodejně má zákazník dostatek času koupi vyhodnotit. Pokud se rozhodnete i přes koupi na prodejně zboží vrátit, je možné po dohodě zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě. Vrácení peněz po vyzvednutí či zakoupení na prodejně není možné.
Toto ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Nevztahuje se na velkoobchodní spolupráci
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
·         na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
·         na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
·         na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
·         na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
·         na dodávku novin, periodik a časopisů
·         spočívajících ve hře nebo loterii
 

Ochrana osobních údajů

Prodávající je odpovědný za dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jako správce. Praxe ochrany údajů prodávajícího je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů. Více informací naleznete v samostatných Podmínkách ochrany osobních údajů zde.
 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
 

Informační povinnost EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Výše uvedené se týká hotovostních plateb. Akceptací těchto obchodních podmínek dává kupující souhlas s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.
 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 1.8.2014

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz