Máte zájem o velkoobchodní spolupráci? Kontaktujte nás

Obchodní podmínky velkoobchod

Tyto obchodní podmínky pro prodej a nákup zboží obchodní společnosti HMN Factory s.r.o., se sídlem Praha 6, Na Hutích 3/582, PSČ 160 00, IČ: 27086283, (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání kupních smluv na zboží (věci movité) společnosti HMN Factory s.r.o. jejím zákazníků – obchodním partnerům. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád upravují vztahy vznikající mezi společností HMN Factory s.r.o. a jejími zákazníky – obchodními partnery při prodeji a nákupu zboží zákazníku, jakožto kupujícími, od společnosti HMN Factory s.r.o., jakožto prodávajícího.

Odběratel je s těmito obchodními podmínkami Dodavatele seznámen učiněním Objednávky s tím, že aktuální znění těchto obchodních podmínek je Odběrateli k dispozici na internetové stránce Dodavatele www.mcompanies.cz/obchodni-podminky-velkoobchod/, přičemž Odběratel provedením Objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil, porozuměl jejich textu a obsahu, v případě, že je Odběratel zahraničním subjektem nepožaduje jejich překlad, a tyto bez výhrad akceptuje.
 

I. Definice pojmů

 1. Pro účely těchto obchodních podmínek se prodávajícím rozumí obchodní společnost HMN Factory s.r.o., se sídlem Na Hutích 3/582, PSČ 160 00, IČ: 27086283, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95218, jejímž předmětem podnikání jsou mimo jiné velkoobchod a maloobchod (dále jen jako „Dodavatel“).
 2. Pro účely těchto obchodních podmínek se kupujícím rozumí podnikatel -  fyzická nebo právnická osoba, kterou má Dodavatel na základě její Objednávky (dále jen jako „Odběratel“).
 3. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména obuv, oblečení a doplňky pro sport a volný čas, jakož i všechny sportovní potřeby, doplňky k obuvi, čistící prostředky, kabelky a ostatní kožené zboží, jak je toto podrobně specifikováno v Ceníku a které bude Odběrateli dodáváno na základě Jednotlivých kupních smluv uzavíraných k Objednávce Odběratele a podle těchto obchodních podmínek za kupní cenu uvedenou v Ceníku (dále jen jako „Zboží“).
 4. Ceníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí velkoobchodní ceník Dodavatele vydávaný a průběžně aktualizovaný Dodavatelem, ve kterém jsou uvedeny velkoobchodní ceny Zboží (a to jako „základní ceny“ nebo jako „ceny se slevou“ pro běžný prodej a pro internetový prodej), případně i doporučený rozptyl maloobchodních cen (dále jen jako „Ceník“).
 5. Pro potřeby těchto obchodních podmínek se Objednávkou rozumí návrh na uzavření smlouvy učiněný Odběratelem ve vztahu ke konkrétnímu zboží uvedenému v Ceníku.
 6. Potvrzením Objednávky se rozumí písemné nebo elektronickými prostředky učiněné přijetí Objednávky, vycházející ze skutečnosti, že Dodavatel objednané Zboží má nebo bude mít na skladě a že toto Zboží bude dodáno Odběrateli (dále jen jako „Potvrzení Objednávky“). Částečným potvrzením Objednávky se rozumí písemné nebo elektronickými prostředky učiněné částečné přijetí Objednávky, vycházející ze skutečnosti, že Dodavatel má nebo bude mít na skladě pouze část objednaného Zboží a že tato část objednaného Zboží bude dodána Odběrateli (dále jen jako „Částečné potvrzení Objednávky“). V případě pochybností o tom, zda objednávka byla zcela nebo zčásti potvrzena, se Potvrzením objednávky či Částečným potvrzením Objednávky rozumí i odeslání objednaného Zboží nebo jeho části Odběrateli, ovšem pouze v tom rozsahu (množství), v jakém bylo Zboží Odběrateli skutečně odesláno.
 7. Kupními smlouvou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí kupní smlouva, která vznikne na základě Potvrzení Objednávky či Částečného potvrzení Objednávky Odběratele ze strany Dodavatele (dále jen jako „Kupní smlouva“).

 

II. Objednání a dodání Zboží

II./1 Objednání Zboží

 1. Odběratel je povinen podávat své Objednávky prostřednictvím obchodního zástupce nebo zaměstnance Dodavatele (dále jen „Obchodní zástupce“). Každá Objednávka Odběratele musí být učiněna na objednávkovém formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, obsahovat jeho identifikační údaje, dostatečnou specifikaci Zboží, uvedení množství zboží a jeho cenu dle Ceníku a musí být opatřena podpisem Odběratele či osoby oprávněné jednat jeho jménem a zpravidla též otiskem razítka Odběratele; to neplatí, je-li Objednávka činěna elektronickými prostředky, i když nejsou podepsány elektronicky podle zvláštních předpisů. V případě, že Obchodní zástupce nebude v danou dobu telefonicky či jinak k dispozici, může Odběratel kontaktovat přímo Dodavatele. V takovém případě se Odběratel zavazuje zasílat Dodavateli Objednávky výhradně poštou, přičemž každá Objednávka musí též obsahovat identifikační údaje Odběratele a musí být opatřena podpisem Odběratele či osoby oprávněné jednat jeho jménem a zpravidla též otiskem razítka Odběratele, nebo prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy Odběratele uvedené v Objednávce na e-mailovou adresu Dodavatele: info@mcompanies.cz. K Objednávkám, které nebudou stanovené náležitosti splňovat, nemusí Dodavatel přihlížet. Odběratel i Dodavatel jsou oprávněni oznámit druhé straně změnu kontaktní e-mailové adresy, a to doporučeným dopisem zaslaným druhé straně. Změna e-mailové adresy bude účinná 5. den po doručení takového oznámení.
 2. V případě změny Obchodního zástupce je Odběratel povinen podávat své Objednávky a projednávat další záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku prostřednictvím nově přiděleného Obchodního zástupce.

II./2 Dodání Zboží

 1. Dodavatel se za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách především zavazuje dodávat Odběrateli zboží podle písemně či elektronicky učiněných Objednávek Odběratele v rozsahu potvrzeném v Potvrzení Objednávky, a to za cenu uvedenou v Ceníku, a převádět na Odběratele vlastnické právo ke zboží, a Odběratel se zavazuje dodané zboží přebírat a řádně a včas za ně platit Dodavateli kupní cenu.
 2. Doručením Potvrzení Objednávky či Částečného potvrzení Objednávky po ověře¬ní skladových zásob Odběrateli vznikne kupní smlouva, pro které platí podmínky sjednané v Potvrzení Objednávky či Částečném potvrzení Objednávky a v těchto obchodních podmínkách.
 3. Jestliže Dodavatel učiní Potvrzení Objednávky nebo Částečné potvrzení Objednávky pro Zboží, které nemá na skladě a uvede tuto skutečnost do Potvrzení Objednávky nebo Částečného potvrzení Objednávky, pak se dle ujednání smluvních stran odkládá v rozsahu tohoto Zboží, které nemá Dodavatel na skladě, účinnost takového Potvrzení Objednávky nebo Částečného potvrzení Objednávky v rozsahu Zboží, které Dodavatel neměl na skladu, až do dne uvedeného jako datum plnění Objednávky na Potvrzení Objednávky či Částečném potvrzení Objednávky a Dodavatel je dle ujednání smluvních stran oprávněn Potvrzení Objednávky nebo Částečné potvrzení objednávky v rozsahu takového Zboží, které neměl na skladu, až do dne uvedeného jako datum plnění Objednávky na Potvrzení Objednávky či Částečném potvrzení Objednávky jednostranně zrušit.
 4. Potvrzení Objednávky nebo Částečné potvrzení Objednávky je včasné, pokud je odesláno Odběrateli do 2 měsíců od objednání Zboží. Pozdní Potvrzení Objednávky nebo Částečné potvrzení Objednávky má přesto účinky včasného potvrzení objednávky, pokud Odběratel bezodkladně nevyrozumí Dodavatele o tom, že Potvrzení Objednávky nebo Částečné potvrzení Objednávky není včasné, a současně pokud neodmítne převzít Zboží, nebo pokud je již přijal, je nevrátí bezodkladně úplné a nepoškozené zpět Dodavateli. 
 5. Potvrzením Objednávky nebo Částečným potvrzením Objednávky vzniká kupní smlouva na Zboží v rozsahu takového potvrzení. Kupní smlouva vznikne též odesláním Zboží Odběrateli bez předchozího Potvrzení Objednávky či Částečného potvrzení Objednávky, pokud je Zboží odesláno nejpozději ve lhůtě 30 (třičeti) dnů ode dne doručení Objednávky. Dojde-li ze strany výrobce zboží či jiné třetí osoby ke skutečnosti, že zboží dle Objednávky nebude vyrobeno nebo dodáno včas, aby Dodavatel mohl dodat zboží Odběrateli v termínu plnění, resp. ve lhůtě dle odst. 6 toho článku obchodních podmínek, je Dodavatel oprávněn jednostranně Potvrzenou Objednávku či Částečně potvrzenou Objednávku v takovém rozsahu zrušit.
 6. Dodavatel je povinen dodat objednané Zboží Odběrateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne uvedeného jako datum plnění Objednávky na Potvrzení Objednávky či Částečném potvrzení Objednávky, které bude Dodavatelem provedeno na základě ověření skladových zásob a volných výrobních kapacit. Tato dodací lhůta se prodlužuje o dobu prodlení způsobenou vlivy mimo kontrolu Dodava¬tele, včetně zásahů vyšší moci, a závad v činnosti Dopravce či výrobce zboží. Dodání zboží se uskutečňuje odesláním Zboží Odběrateli. Zboží se považuje za odevzdané Odběrateli předáním Zboží určeného pro Odběratele prvnímu dopravci k přepravě Odběrateli dle volby Odběratele. Zboží může být Odběrateli expedováno nebo doručeno i prostřednictvím obchodního zástupce Dodavatele či jiným vhodným způsobem dle volby Dodavatele.
 7. Nesjednají-li Dodavatel a Odběratel výslovně písemně či v elektronické podobě jinak, Dodavatel zajistí přepravu objednaného Zboží Odběrateli na náklady Odběratele, a to zpravidla prostřednictvím obchodního balíku České pošty, s.p. nebo prostřednictvím zásilkové služby, a umožní Odběrateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 8. Odběratel je povinen potvrdit osobně nebo prostřednictvím některého ze svých zaměstnanců identifikovaného jménem a příjmením příjem Zboží, které mu bude dodáno, a to i pokud bude dodáno prostřednictvím třetí strany - přepravce, a to podpisem příslušné osoby na dodacím listě, na dodejce, na předávacím protokolu apod. V potvrzení o příjmu Zboží přitom musí být uvedeno, zda Zboží bylo či nebylo během přepravy poškozeno a zda počet kusů dodaného Zboží odpovídá počtu kusů Zboží uvedenému na obalu, ve kterém bylo předmětné Zboží dopravcem Odběrateli dodáno. Nebude-li na potvrzení o příjmu Zboží výslovně uvedeno, že Zboží bylo během přepravy poškozeno či že počet dodaných kusů Zboží je nižší nežli počet kusů Zboží uvedený na obalu, ve kterém bylo Zboží dopravcem Odběrateli dodáno, platí, že Odběratel obdržel Zboží nepoškozené a v počtu kusů uvedeném na obalu. V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo Odběrateli vůbec dodáno, se bude za potvrzení dodání považovat doklad o předání zásilky Zboží k přepravě (např. podací lístek České pošty nebo potvrzení zasílatele/přepravce), ledaže by se prokázalo, že Zboží nebylo Odběrateli dodáno z důvodů na straně České pošty, s.p. nebo zasílatele/přepravce, kterého dodavatel k dodání zboží zvolil.
 9. Odběratel je oprávněn předtím, nežli mu bude dodáno Zboží podle příslušné Kupní smlouvy, zrušit Kupní smlouvu zaplacením odstupného ve výši 50 % kupní ceny Zboží, jehož dodání bylo předmětem dané Kupní smlouvy (hodnoty Potvrzené Objednávky).
 10. Odběratel a Dodavatel si sjednávají, že v případě, že Odběratel odmítne převzít Zboží z jiného důvodu, nežli je poškození Zboží při přepravě ve smyslu odst. 8 tohoto článku, zavazuje se Odběratel zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny Zboží, jehož převzetí bylo odmítnuto, přičemž právo Dodavatele na náhradu škody v plném rozsahu tímto zůstává nedotčeno.

 

III. Cena Zboží a platební podmínky

 1. Odběratel bude nakupovat Zboží za velkoobchodní ceny stanovené v Ceníku platném v době uzavření Kupní smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že o budoucím zvýšení nebo snížení cen v Ceníku uvědomí Odběratele nejméně tři (3) dny předem, a to prostřednictvím doručení nově vydaného Ceníku; nesplnění této povinnosti Dodavatele však nemá vliv na skutečnost, že podle vůle smluvních stran je kupní cena stanovena podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy. Odběratel má nárok na nákup Zboží za velkoobchodní ceny uvedené v kolonce „se slevou“ aktuálního Ceníku. Neuhradí-li však Odběratel kupní cenu řádně a včas v souladu s odst. 2 tohoto článku, zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi velkoobchodní cenou uvedenou v kolonce „základní cena“ a velkoobchodní cenou uvedenou v kolonce „se slevou“ Ceníku platného v době uzavření jednotlivé kupní smlouvy, a to ve vztahu k veškerému Zboží uvedenému ve faktuře Dodavatele, kterou byla Odběrateli tato kupní cena vyúčtována, přičemž právo Dodavatele na náhradu škody v plném rozsahu tím zůstává nedotčeno.
 2. Faktury za dodané Zboží budou splatné ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Lhůtu splatnosti lze prodloužit či stanovit jinak po dohodě s Dodavatelem, vždy však ještě před vystavením příslušné faktury. Faktury budou Odběrateli zasílány přímo jako součást dodávky objednaného Zboží. Pro případ pochybností o tom, zda byly faktury Odběrateli doručeny, se kupní cena zboží dodaného Odběrateli považuje dle dohody smluvní stran za splatnou uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne dodání Zboží Odběrateli. 
 3. Pro případ prodlení Odběratele s plněním peněžního dluhu se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení, přičemž právo Dodavatele na náhradu škody v plném rozsahu tím zůstává nedotčeno.
 4. Odběratel souhlasí s použitím daňových dokladů (především faktur) v elektronické podobě.
 5. Má-li Odběratel plnit Dodavateli několik závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, započte se plnění na jistinu závazků nejdříve splatných, i když Odběratel určí jinak. Teprve je-li splněna jistina všech splatných závazků Odběratele, započítává se částečné plnění na úroky z prodlení vztahující se k závazkům nejdříve splatným a na náklady spojené s uplatněním pohledávky. Dodavatel je však oprávněn rozhodnout dle své volby o jiném splnění závazků Odběratele, nežli je stanoveno v této rámcové smlouvě.
 6. Je-li odběratel v prodlení se splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči Dodavateli, nebo je-li zřejmé, že Odběratel svůj závazek nebo jeho část nesplní, není Dodavatel povinen dodat Odběrateli žádné zboží, a to ani zboží, jehož dodávka již byla Dodavatelem Odběrateli potvrzena a došlo k uzavření dílčí kupní smlouvy. Dodavatel je v takovém případě oprávněn požadovat před dodáním Zboží Odběrateli platbu v hotovosti, a to podle své volby před nebo nejpozději při Dodávce zboží zasláním Zboží na dobírku. Dodavatel je oprávněn použít (započítat) zálohu zaplacenou Odběratelem předem na dosud nedodané Zboží na úhradu kterékoli ze svých splatných pohledávek vůči Odběrateli. To platí i v případě, že již byla uzavřena Kupní smlouva na dodání Zboží, na jehož kupní cenu byla záloha poskytnuta; započtením zálohy nastávají účinky, jako kdyby účastníci od kupní smlouvy odstoupili. Smluvní strany si sjednávají, že zálohu lze započítat i na nesplatnou pohledávku Dodavatele, je-li zřejmé, že Odběratel svůj peněžitý závazek nebo jeho část nesplní.
 7. Odběratel nabude vlastnického práva ke Zboží teprve úplným zaplacením sjednané kupní ceny. Pro potřeby závazkových vztahů mezi Dodavatelem a Odběratelem, zejména pak pro případ Kupní smlouvy, se užití ust. § 2133 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vylučuje.
 8. Kupní cena se váže ke kursu měny platné ve státu sídla Dodavatele v kurzu (devizový střední kurz vyhlášený Českou národní bankou) platnému ke dni uzavření Jednotlivé kupní smlouvy. Dojde-li ke dni odeslání Zboží ke změně vzájemného poměru měny státu, v němž má sídlo Dodavatel, a měny, v níž je peněžitý závazek vyjádřen, o více než 3% (slovy: tři procenta) v neprospěch Dodavatele (měna dle sídla státu Dodavatele oslabí), změní (navýší) se ve stejném poměru i kupní cena. Přitom jsou rozhodné střední devizové kurzy vyhlášené Českou národní bankou.
 9. Učiněním Objednávky Odběratel prohlašuje a stvrzuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k tomu, aby uhradil kupní cenu objednávaného Zboží a že není ve stavu hrozícího úpadku či úpadku jako takového.

 

IV. Další práva a povinnosti

 1. Odběratel prodává Zboží vlastním jménem a na vlastní účet. Odběratel je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by poškodilo dobré jméno Dodavatele nebo Zboží. Poruší-li Odběratel tuto povinnost, je Dodavatel oprávněn tuto smlouvu spolupráci s Odběratelem okamžitě ukončit a od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pokud Odběratel hodlá nabízet a prodávat Zboží prostřednictvím internetového prodeje, zavazuje se ve svých Objednávkách jednoznačně specifikovat, že objednávané Zboží je určeno pro internetový prodej. Poruší-li Odběratel opakovaně tuto povinnost, je Dodavatel oprávněn s Odběratelem ukončit spolupráci.
 3. Odběratel se zavazuje, že k žádosti Dodavatele poskytne Dodavateli fotokopii poslední účetní závěrky v nezkrácené verzi a posledního daňového přiznání k dani z příjmů za účelem jejich předložení pojišťovně Dodavatele. Toto poskytnutí dokumentů bude učiněno Odběratelem bezplatně.
 4. Dodavatel se zavazuje dodávat Odběrateli Zboží v množství uvedeném v Potvrzení Objednávky či v Částečném potvrzení Objednávky a v obvyklé jakosti a provedení. Dodavatel odpovídá za vady Zboží podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dodavatel odpovídá za vady Zboží, které má Zboží při jeho dodání Odběrateli, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží Odběratelem v záruční době, dal-li Dodavatel záruku za jakost Zboží.
 5. Odběratel je povinen oznámit Dodavateli vady Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
 6. Výslovně se vylučuje odpovědnost Dodavatele za vady vzniklé nevhodným skladováním nebo neodborným zacházením se Zbožím ze strany Odběratele nebo třetí osoby (zákazníka). Vznikne-li mezi Dodavatelem a Odběratelem spor o tom, zda má Zboží vady či zda tyto vady vznikly nevhodným skladováním nebo neodborným zacházením se Zbožím, budou tito vzniklou situaci řešit zadáním vypracování znaleckého posudku znalci, který bude osloven na základě dohody Dodavatele a Odběratele. Bude-li závěrem tohoto znaleckého posudku konstatování, že reklamované Zboží má vady, které nebyly způsobeny nevhodným skladováním nebo neodborným zacházením se Zbožím, uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku Dodavatel. V opačném případě bude platit, že Zboží je bez vad, resp. že vady vznikly nevhodným skladováním nebo neodborným zacházením se Zbožím, přičemž náklady znaleckého posudku uhradí Odběratel.
 7. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Odběratel odmítne převzít Zboží z jiného důvodu, nežli je poškození Zboží při přepravě ve smyslu článku II. odst. 8 těchto obchodních podmínek, je Dodavatel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody, smluvní pokutu (včetně smluvní pokuty dle článku II./2, odst. 10 těchto obchodních podmínek, úroky z prodlení, ani náklady spojené s přepravu Zboží Odběrateli.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, použije se na otázky výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Pro případ, že by Odběratel byl zahraničním subjektem, tj. osobou bez sídla na území České republiky, si Dodavatel a Odběratel ujednávají, že rozhodným právem pro Kupní smlouvu, tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré právní vztahy z Kupní smlouvy a jejího sjednávání vyplývající, je právní řád České republiky, zejména pak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž Dodavatel a Odběratel vylučují užití mezinárodních smluv a úmluv, zejména Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Dodavatel a odběratel si rovněž pro uvedené případy mezinárodního prvku sjednávají, že k projednání a rozhodnutí případných sporů mezi nimi vyplývajícími z Kupní smlouvy či vztahů z ní odvozených budou soudy České republiky, když místně příslušným bude vždy soud dle místa sídla HMN. Rozhodným zněním těchto obchodních podmínek, jakož i Objednávky a Potvrzení Objednávky či Částečného potvrzení Objednávky je verze těchto dokumentů v českém jazyce.
 3. Odběratel učiněním Objednávky prohlašuje, že mu před jejím učiněním byly sděleny veškeré pro něho relevantní skutkové i právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít ve vazbě na jeho Objednávku Kupní smlouvu, a že neočekává ani nepožaduje od Dodavatele žádné další informace v této souvislosti. Odběratel a Dodavatel si sjednávají, že na vzájemné smluvní vztahy mezi nimi vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odběratel rovněž pro odstranění jakýchkoli případných pochybností prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
 4. Odchylná ujednání obsažená v Objednávce akceptované Potvrzením Objednávky či v rozsahu Částečného potvrzení Objednávky, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2018

 
Obchodní podmínky ke stažení ZDE 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz