Máte zájem o velkoobchodní spolupráci? Kontaktujte nás

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost HMN Factory s.r.o., IČ 27086283, se sídlem Na Hutích 582/3, Praha 6 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Na Hutích 582/3, 160 00 Praha 6
email: info@mcompanies.cz
telefon: +420 724 196 464

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo,
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa,
 • údaje o vašem chování na webu, zejména zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 

Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte web správce, do Vašeho zařízení se ukládá a následně z něj čtou malé soubory jako cookies (cookie je malý soubor písmen a čísel). Některé cookies umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování správcova webu. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, webová stránka nemusí fungovat správně a správce Vám nemusí být schopen poskytovat své služby.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo web správce. Tyto cookies pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu a při opětovných návštěvách, například aby si uložil, kterou verzi webu Vám mám zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant,
 • zaznamenat si, že jste správci udělili souhlas dle tohoto dokumentu,
 • sledovat návštěvnost webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy,
 • zobrazovat Vám různé varianty webu, pokud testuje nové funkcionality,
 • uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o Vašem chování na webu a na dalších webových stránkách a pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je web správce.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je web správce, správce také předává reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředává Vaše identifikační údaje.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na stránkách správce nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, bude se mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním Vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči.
 

Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web správce, zpracovávají se údaje o Vašem chování na webu na základě správcova oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás bude správce moci web v budoucnu vylepšit; oprávněným zájmem je zde zlepšování poskytovaných služeb pro Vás,
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; oprávněným zájmem je zde měření efektivity webu a výdajů na reklamu.

Údaje o Vašem chování na webu nezískává správce pouze z cookies. Doplňuje je také o údaje:

 • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet),
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení,
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení,
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 50 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.
 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Údaje o tom, že jste souhlas udělili či jej odvolali, může správce zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě Vám byly obchodní sdělení zasílány.
 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující účetní služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Správce však využívá cloudových služeb jejíž příjemci mohou být ve třetích zemích. Veškeré takové předávání se bude uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%.

Vaši spokojenost s nákupem správce zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je web správce zapojen. Ty Vám zasílá pokaždé, když u něj nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání správcových obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá správce zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu (předání e-mailové adresy za účelem zapojení do programu Ověřeno zákazníky je dáno oprávněným zájmem správce na zpětné vazbě týkající se kvality poskytnutých služeb od kupujícího). Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílán.
 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Pokud obdrží správce Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

Pokud by správce nepřijal opatření, o které požádáte, je povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

V této souvislosti platí, že v určitých případech stanovených Nařízením není správce povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám může správce:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů,
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdrží správce Vaši žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, může Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

Závěrečná ustanovení

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který můžete vzít kdykoliv zpět. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz