Obchodní podmínky velkoobchodPodmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího ve velkoobchodním vztahu, kterým je jakákoli ze společností uvedená na webu mcompanies.cz (dále jen ,,prodávající")., se sídlem Na Hutích 582/3, Praha 6, 160 00 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

 

Předmět obchodních podmínek


Předmětem obchodních podmínek je závazek prodávajícího dodávat po dobu účinnosti a platnosti sepsané rámcové kupní smlouvy kupujícímu zboží včetně všech příslušných dokladů, které se ke zboží vztahují a převádět na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje objednané zboží přebírat a platit dohodnutou kupní cenu. Dohoda mezi kupujícím a prodávajícím také vymezuje, že jednotlivé dodávky zboží budou uskutečňovány na základě samostatných objednávek dle objednávkového postupu.  

 

Objednávkový postup

 
 1. Kupující předloží prodávajícímu objednávku na dodávku požadovaného zboží, která bude obsahovat tyto věcné náležitosti:
 •           1.1  druh zboží
 •           1.2  množství a měrnou jednotku
 •           1.3  cenu, pokud bude v době objednávání známa
 •           1.4  termín dodání
 •           1.5  místo dodání a způsob převzetí zboží, příp. přepravní dispozice v případě, kdy zboží nebude osobně přebírat odběratel
 1. Objednávkový postup je ukončen v případě, kdy obě smluvní strany dosáhly shody a schválení všech uvedených věcných náležitostí dodávky.
Jak přesně objednat a kontakt na objednávkový servis ZDE

 

Den dodání


Dnem dodání se rozumí den osobního převzetí zboží kupujícím nebo den, kdy prodávající předal prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího.

 

Dodací podmínky


Cena dopravného pro segment obuvi je u předobjednávek stanovena na 99 Kč s DPH bez omezení množství za jednu dodávku. Pro doobjednávky je cena dopravného ve výši 99 Kč s DPH bez omezení. Ceny dopravného pro objednávky z B2B systému naleznete ZDE

 

Kupní cena, platební podmínky, úrok z prodlení


Kupní cena odsouhlasená v objednávkovém postupu je uvedena bez DPH. Je splatná na základě faktury prodávajícího. Právo fakturovat prodávajícímu vzniká dnem odeslání zboží. Na základě dohody prodávajícího a kupujícího je možné uvést výjimku, kdy prodávající může fakturovat přede dnem dodání a splatnost je též předmětem dohody.
 
Pro případ prodlení s úhradou tohoto peněžitého závazku kupujícího sjednávají účastníci této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den tohoto prodlení až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Přechod vlastnického práva

 
 1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny.
 2. Žádná ze smluvních stran není oprávněná převést práva či povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.
 3. Bodem 2. v odstavci V. není dotčeno právo prodávajícího převést splatné pohledávky za kupujícího na třetí osobu za účelem vymáhání těchto pohledávek.
 

Nebezpečí škody na zboží


Škodou na zboží se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem jeho dodání. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí, nemá vliv na povinnost zaplatit celou kupní cenu.

 

Reklamace


Kupující je povinen převzít dodané zboží a v případě poškození ihned po jeho obdržení podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadách, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od jeho převzetí. V případě porušení originálního obalu nebo pouze značkové lepicí pásky, kterou jsou kartony přepravované vnějším dopravcem přelepeny, provede kupující kontrolu u dopravní firmy.
 
V případě reklamací na kvalitu zboží je kupující povinen prodávajícímu předložit:
-          reklamační protokol
-          dodací list
-          fakturu, respektive číslo faktury, pro případné dohledání ceny v případě vystavení následného dobropisu
 
při vyřizování reklamací se postupuje podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Materiálově či výrobně vadné položky jsou z pravidla obratem ve všech zbožových kategoriích dobropisovány nebo vyměněny, v ostatních případech je standardně využíváno stanovisko soudního znalce. Ke každému prodeji v segmentu obuvi je povinností prodejce přiložit náš informační leták s veškerými informacemi k ošetření a užívání zakoupené obuvi. Spotřebitelská reklamace podléhá dvouleté záruční době, po dni nákupu konečným spotřebitelem. 

Postup pro velkoobchodní zákazníky při reklamaci ZDE

 

Uchování zboží, náhradní prodej a smluvní pokuta


V případě, kdy kupující neodebere zboží, které je předmětem převzetí ve smluvním termínu, má prodávající právo zaslat kupujícímu písemnou výzvu se stanovením lhůty pro převzetí zboží s upozorněním, že v případě marného uplynutí této lhůty může prodávající prodat zboží jinému zájemci. (dále jen náhradní prodej zboží).
 
V případě, kdy kupující neodebere zboží ani ve stanovené lhůtě dle výzvy prodávajícího, má prodávající právo vyfakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50% z kupní ceny neodebraného zboží.
 
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na případnou náhradu zbylé škody v případě náhradního prodeje.

 

Jiná ujednání

 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit všechny další dodávky zboží kupujícímu v případě, kdy kupující bude v prodlení s úhradou faktur nebo faktury za zboží již dodané, avšak neuhrazené.
 2. Prodávající zaručuje vlastnosti zboží originálního obalu tak, jak s nimi byl kupující seznámen.
 3. Kupující se při následném prodeji zavazuje dodržovat doporučené maloobchodní ceny zboží dle platného ceníku, který od prodávajícího převzal. Kupující může provést zlevnění z maloobchodní ceny zboží dle platného ceníku v termínu na základě celoplošného schválení prodávajícím.
 4. Při prodeji celoročních artiklů (míče, bandáže, tréninkové pomůcky) je kupující povinen nepřesahovat -25% slevu z maloobchodní ceny zboží dle platného ceníku mimo individuální dohody s prodávajícím.
 

Závěrečná ustanovení

 
 1. Tyto podmínky zjednodušeně interpretují rámcovou kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím avšak zároveň nenahrazují samostatnou smlouvu.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 1.1.2016


Obchodní podmínky ke stažení ZDE 

Vzor Rámcové kupní smlouvy ke stažení ZDE